Targeta sanitària individual

És el document que ens identifica i acredita com a assegurats del CatSalut, és la clau d’accés als centres i serveis del sistema sanitari públic, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat. També és necessària quan anem a la farmàcia, juntament amb la recepta del CatSalut prescrita pel metge.

T.SanitariaIndiv

Es pot sol•licitar al centre d’atenció primària (CAP), portant fotocòpia del document que ens ha lliurat l’INSS sobre la nostra condició d’assegurat.

Des de l’1 de març del 2014 s’ aplica la taxa pels duplicats de la targeta sanitària del CatSalut.
La targeta sanitària continuarà essent gratuïta i la taxa de 10 euros s’aplicarà als duplicats per pèrdua, deteriorament o robatori. En aquests casos, caldrà adreçar-se al CAP per a realitzar un document provisional (el definitiu ho rebreu al vostre domicili un cop hagueu realitzat els tràmits)

Restaran exempts de pagament de la taxa els casos de reposició per rectificació de dades d’identificació personal i les renovacions periòdiques que gestiona i promou l’Administració.

Més informació al telèfon 061 o a la pàgina web del Servei Català de la Salut.