RESPIR

– Què és?

És un programa de suport adreçat a les famílies cuidadores que tenen al seu càrrec persones més grans de 65 anys amb un determinat grau de dependència.

Té com a finalitat millorar la qualitat de vida de les famílies cuidadores, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes.

Places residencials de caràcter temporal per a persones grans, d’una durada màxima de dos mesos l’any, que es poden gaudir en períodes d’un mínim de 15 dies

Els Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir es regeixen per un sistema de copagament, en el qual la quota a abonar es determina en funció de la capacitat econòmica de la persona atesa.

– Com s’hi accedeix?

Les famílies interessades s’han d’adreçar als serveis socials d’atenció primària dels ajuntaments, que les informaran del procediment, les condicions d’accés i tramitaran, si escau, la sol·licitud d’ingrés.

Sol·licitud i més informació: https://www.diba.cat/web/respir/respir-residencial-per-a-gent-gran